Core Security
Penetration Testing & Tools
Core Impact features intuitive testing wizards, vulnerability scanner integration, and commercial grade exploits so users at any level can pen test with ease.
โซลูชันสำหรับสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Think Like Attackers” เพื่อให้ทราบได้ว่าระบบขององค์กร รวมไปถึงแอพพลิเคชันมีช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่ตำแหน่งใด และความเสี่ยงไหนที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก ผู้ดูแลระบบสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและออกมาตรการควบคุมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง