Product

STORMSHIELD

UTM Firewall


เป็น UTM Firewall ที่มีความสามารถสูง ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนคือความสามารถของ Firewall และ IPS Engine ที่มีชื่อว่า ASQ (Active Security Qualification) ซึ่งทำให้ Throughput ของ Firewall และ IPS นั้นเท่ากัน และไม่ทำให้ UTM Firewall นั้นเกิดปัญหาเมื่อต้องใช้งาน IPS ในตัวอุปกรณ์พร้อมๆ กับ feature อื่น อีกหนึ่ง Feature ที่น่าสนใจคือความสามารถในการตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นั้นมีช่องโหว่หรือยังไม่ได้รับการ update signature ของ Anti-Virus Software หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์กรในการบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น เครื่องติด Virus หรือ โดนโจมตีจากผู้ไม่หวังดี รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Stormshield Thailand)

Download

KEMP

Server Balancer


หากต้องการอุปกรณ์ Load Balancer ที่มีความสามารถในการแบ่งจัดสรรการใช้ทรัพยากร Server ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในงบประมาณที่สมเหตุผล Kemp คือคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่ง KEMP ได้รับการยอมรับอย่าง รวดเร็วในตลาด โดยเฉพาะความ สามารถที่พร้อมให้ใช้งานได้ทันทีและมีเสถียรภาพสูงเทียบเท่าคู่แข่งที่ราคาสูง กว่าหลายเท่าตัว KEMP ได้รับการยอมรับจาก Microsoft, Dell, Cisco ให้เป็น Load Balancer Solution สําหรับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Kemp Thailand)

Download Download

PROOFPOINT

Email Gateway (Security)


เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ Email ทั้งหมดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความสามารถของ Cloud Service ที่ช่วยให้การป้องกันปัญหาประเภท APT เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในส่วนของ Basic Features เช่น Spam, Virus, Phishing, Flooding นั้น PROOFPOINT ติดตั้งมาพร้อมกับหน้าที่หลักๆ 5 ส่วน คือความสามารถป้องกัน ProofPoint Dynamic Reputation, Spam, Virus, Zero Hour และ Search Forensic ที่สามารถช่วย Admin ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ เช่น สามารถค้นหา Log ที่ต้องการได้ภายในระยะเวลารวดเร็ว และครบถ้วนซึ่งยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีคุณสมบัตินี้ หากต้องการป้องกันข้อมูลรั่วไหลผ่านระบบ Email หรือต้องการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Multimedia นั้น PROOFPOINT ก็สามารถทําได้เช่นกัน โดยอุปกรณ์สามารถช่วยให้การกําหนดนโยบาย และการรับส่งข้อมูลขนาดใหญเ่ป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วโดยไม่ทำให้การทำงานอื่นๆ เกิดผลกระทบ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Proofpoint Thailand)

Download Download Download

DENYALL

Web Application Firewall


เป็น Web Application Firewall (WAF) ที่สามารถป้องกัน Web Server ไปจนถึง Back End เช่น Database Server เป็นต้น โดยที่อุปกรณ์สามารถทํางานได้มากกว่า IPS โดยทั่วๆ ไปซึ่งจะไม่สามารถป้องกันในเชิงลึกได้ อย่างที่ WAF สามาถทําได้ เช่น Cross-Site Scripting, OS Injection, Code Injection, SQL Injection, Header Tampering และ Cookie Tampering เป็นต้น ซึ่งการป้องกันในลักษณะนี้ จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ เฉพาะทาง จึงจะสามารถป้องกันและแจ้งเตือนได้ทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Denyall Thailand)

Download Download

SECPOINT

Vulnerability Assessment (VA)


เป็น Vulnerability Assessment (VA) ที่ถูกพัฒนามาจากกลุ่ม Anonymous อันโด่งดังในโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งฐานข้อมูลการโจมตีนั้น มีความซับซ้อนและสามารถทําการตรวจสอบทุกๆ อุปกรณ์ที่ใช้ IP ในการเชื่อมต่อ โดยโปรแกรมจะรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบว่า อุปกรณ์หรือ device ใดมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถโจมตีระบบของเราได้ โดยที่ข้อมูลหรือรายงานที่ได้นั้น มีความเป็นมาตรฐานและสามารถ ใช้อ้างอิงจากฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้เช่น CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) จุดเด่นอีกข้อของ Secpoint คือสามารถตรวจสอบ Access Point ได้ว่ามีการ ปรับแต่งที่สมบูรณ์และแข็งแรงหรือไม่ เช่น Password Key และ Encryption Algorithm เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีความสามารถนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (SECPOINT Thailand)

Download Download Download

Observe IT

Session Recording Solution for IT Auditor


เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นยามที่คอยเฝ้า Server ในองค์กร โดย Observe IT และจะเริ่มทําการบันทึกภาพทันทีที่มีการ Remote เข้ามาจากที่ใดๆ ก็ตามโดยโปรแกรมสามารถคัดเอาคําสั่งต่างๆ ที่ถูกใช้งาน หรือสามารถรายงานได้ว่ามีการสร้าง fileไว้ที่ใดใน Server ซึ่งทําให้ Auditor หรือ ผู้บริหารสามารถค้นหา และ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด ได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น ปัจจุบันนี้ความต้องการในลักษณะนี้มีมากขึ้น และจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎต่างๆ ของมาตรฐาน หรือ Compliance เช่น HiPPA, GLBA, UTIL ทําให้กลุ่ม Bank, Finance หรือ Insurance ต่างๆ จําเป็นต้องมีไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Observe IT Thailand)

Download Download Download

CHECHMARX

Satatic Application Security Testing


โปรแกรมตรวจสอบ Souce code ก่อนการ Compile หรือเรียกว่า SAST (Satatic Application Security Testing) ใช้เพื่อค้นหาช่องโหว่ภัยคุกคามพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไข Code ที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือสามารถรองรับ Programing Languges ใหม่ๆและเป็นที่นิยมได้มากมาย เช่น HTML5,Ruby,PHP,JAVA,.NET และอื่นๆ พร้อมทั้งมี Plug-in ติดตั้งที่เครื่องมือเขียนโปรแกรม (IDE) ได้เช่น Visual Studio, Eclipse, IntelliJ เป็นต้น ปัจจุบันนี้ความต้องการในลักษณะนี้มีมากขึ้น และจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎต่างๆ ของมาตรฐาน หรือ Compliance เช่น PCI-DSS, HiPPA ทําให้กลุ่ม Bank, Finance หรือ Insurance ต่างๆ จําเป็นต้องมีไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Checkmarx Thailand)

Download Download

WALLIX

Privileged Access Management Solution


Wallix เป็นอุปกรณ์บริหารจัดการ Password และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้เป็นแบบวิดีโอได้ (PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT SOLUTION) ซึ่งการเก็บบันทึกนั้นจะจัดเก็บรายละเอียดการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานว่าสามารถเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายใดบ้าง ช่วงเวลาไหน ทำให้รู้ว่า ใคร/ทำอะไร/ที่ไหน/อย่างไร/เมื่อไหร่ ทำให้ตอบคำถามของ Auditor ได้ ด้านของการใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และยังสามารถทำ SSO (Single Sign-On) ได้ ทำให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน ปัจจุบันนี้ความต้องการในลักษณะนี้มีมากขึ้น และจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎต่างๆ ของมาตรฐาน หรือ Compliance เช่น PCI-DSS ทําให้กลุ่ม Bank, Finance หรือ Insurance ต่างๆ จําเป็นต้องมีไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Wallix Thailand)

Download Download

ENSILO

Automated Endpoint Security


Automated Endpoint Security ซอฟต์แวร์ Antivirus สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ พีซี โน๊ตบุ๊ก ที่มีเทคโนโลยี Machine Learning ในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยไม่ใช้ฐานข้อมูล (Signature) ในการตรวจจับ จึงทำให้ Agent EnSilo มีน้ำหนักที่เบาและทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจจับ Threat รูปแบบใหม่ๆ ที่ยังไม่มี Signature ,Threat ที่มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจู่โจมและทำลายข้อมูลของเครื่องเป้าหมาย จำพวก Malware Ransomware ตัวใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด EnSilo มี Features ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับ (Detection) ป้องกัน (Protection) ตอบสนอง (Respond) ต่อภัยคุกคาม แบบ Real-Time และ ยังสามารถช่วยฟื้นฟู (Remediation) อุปกรณ์ Endpoint ให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download Download

WOMBAT

Software-based security awareness and Training solutions


WOMBAT ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ เช่น การฝึกอบรมด้วยการจำลองการทำ phishing , จำลองการโจมตีของแฮกเกอร์ เป็นต้น พร้อมเรียนรู้วิธีที่จัดการปัญหาเบื้องต้น หรือ รายงานปัญหาได้ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ภายในองค์กร

Download Download