บริการให้คำปรึกษา


ให้คำแนะนำในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ โซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรปลอดภัยจากภัยคุยคามทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดการข้อมูล , การบังคับใช้กฎหมาย , กฎระเบียบมาตรฐาน และ KPI