CASB (Cloud Access Security Broker) คืออะไร?
Proofpoint Cloud App Security Broker (Proofpoint CASB) ทุกวันพนักงานคุณเข้าถึงแอประบบคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office 365 , Box หรือ Google G Suite - จากอุปกรณ์ทุกประเภทที่สำนักงาน หรือ รีโมตจากระยะไกล หากองค์กรของคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะมองเห็นอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงการควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณในระบบคลาวด์ เราขอนำเสนอให้พิจารณา Cloud Access Security Broker (CASB) Solution
READ MORE
พนักงานคุณมีความตระหนักรู้ด้าน Cyber Security หรือไม่?
พนักงานในองค์กรของคุณ สามารถแยกแยะ อีเมลฟิชชิง ได้หรือไม่?
READ MORE
Business Email Compromised (BEC) and Email Fraud Prevention
BEC หรือ Email Fraud คืออะไร? หมายถึงการใช้ช่องทางการโจมตีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลเพื่อหลอกลวงผู้รับให้ทำสิ่งใด
READ MORE