Elevate Your MSSP Portfolio with Continuous Exposure Management
Seize the Opportunity: Build Proactive Defences & Safeguard Critical Assets with XM Cyber's Continuous Threat Exposure Platform
READ MORE
PROOFPOINT Identity Threat Detection and Response : ILLUSIVE SOLUTION
Illusive เป็น Solution ที่มีความชำนาญในการตรวจจับ ค้นหา และตอบสนองภัยคุกคามเกี่ยวกับการระบุตัวตนที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย โดยเน้นด้านความปลอดภัยที่ใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์ในการป้องกันภัยคุกคาม และกระบวนการเพื่อปกป้องระบบ Active Directory ซึ่งเก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งานโดยใช้กลไกการตรวจจับ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงท่าทางและกิจกรรมที่ต้องสงสัย และตอบสนองต่อการโจมตีเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูลประจำตัว (Active Directory)
READ MORE
"WTC solution Day 2023" Eastin Grand Hotel Phayathai
ภาพบรรยากาศงาน "WTC solution Day 2023" Eastin Grand Hotel Phayathai
INFOSEC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานนี้ด้วยเช่นกัน
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและแวะเข้ามาร่วมสนุกกับบูธของเรานะคะ
READ MORE
Proofpoint Research: 77% of Canadian Energy Companies are Exposing Themselves to Email Fraud

การป้องกันระบบอีเมลมีความสำคัญอย่างยิ่ง การโจมตีทางไซเบอร์ เช่น phishing และไวรัส สามารถทำลายระบบและสร้างความเสียหายให้องค์กรอย่างประเมินค่ามิได้
การส่งเสริมการรับรู้และใช้เทคโนโลยีป้องกันที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังกิจกรรมในระบบอีเมล เพื่อสร้างระบบที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งกับทุกองค์กร 

READ MORE
งานสัมมนา “New Threat New Tool by ProofPoint” 7-8 กรกฏาคม 2566
งานสัมมนา “New Threat New Tool by ProofPoint”  7-8 กรกฏาคม 2566
READ MORE
CASB (Cloud Access Security Broker) คืออะไร?
Proofpoint Cloud App Security Broker (Proofpoint CASB) ทุกวันพนักงานคุณเข้าถึงแอประบบคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office 365 , Box หรือ Google G Suite - จากอุปกรณ์ทุกประเภทที่สำนักงาน หรือ รีโมตจากระยะไกล หากองค์กรของคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะมองเห็นอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงการควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ และปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณในระบบคลาวด์ เราขอนำเสนอให้พิจารณา Cloud Access Security Broker (CASB) Solution
READ MORE
พนักงานคุณมีความตระหนักรู้ด้าน Cyber Security หรือไม่?
พนักงานในองค์กรของคุณ สามารถแยกแยะ อีเมลฟิชชิง ได้หรือไม่?
READ MORE
Business Email Compromised (BEC) and Email Fraud Prevention
BEC หรือ Email Fraud คืออะไร? หมายถึงการใช้ช่องทางการโจมตีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลเพื่อหลอกลวงผู้รับให้ทำสิ่งใด
READ MORE