การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 

การเปิดเผยข้อมูล

             บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน web-site : www.infosec.co.th ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

             คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท www.infosec.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึ่ง และในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายเลขาและบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail :