Core Security
Penetration Testing & Tools
Detail : Enhance Pen tester’s Capabilities and Maximize Productivity
โซลูชันสำหรับสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Think Like Attackers” เพื่อให้ทราบได้ว่าระบบขององค์กร รวมไปถึงแอพพลิเคชันมีช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่ตำแหน่งใด และความเสี่ยงไหนที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก ผู้ดูแลระบบสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและออกมาตรการควบคุมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง
โซลูชันสำหรับสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Think Like Attackers” เพื่อให้ทราบได้ว่าระบบขององค์กร รวมไปถึงแอพพลิเคชันมีช่องโหว่หรือจุดอ่อนที่ตำแหน่งใด และความเสี่ยงไหนที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรก ผู้ดูแลระบบสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและออกมาตรการควบคุมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง