ObserveIT
Insider Threat Software
ออฟเซิร์ฟ ไอที เป็น ซอฟแวร์ที่ใช้บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในองค์กร สามารถแสดงผลเป็นวิดีโอภาพ ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึก สามารถนำกลับมาค้นหา คำสั่งต่างๆ เพื่อดูหรือตรวจสอบได้ ทั้งสามารถทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน หรือ ทำผิดเงื่อนไข ทำหน้าที่เหมือนมีกล้องวงจรปิดที่เครื่อง Server หรือ เครื่อง Client
ออฟเซิร์ฟ ไอที เป็น ซอฟแวร์ที่ใช้บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้งานในองค์กร สามารถแสดงผลเป็นวิดีโอภาพ ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึก สามารถนำกลับมาค้นหา คำสั่งต่างๆ เพื่อดูหรือตรวจสอบได้ ทั้งสามารถทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน หรือ ทำผิดเงื่อนไข ทำหน้าที่เหมือนมีกล้องวงจรปิดที่เครื่อง Server หรือ เครื่อง Client