Proofpoint PSAT
Security Awareness Training
พรูฟพ้อย พีแซส เป็น ซอฟท์แวร์ SAAS ฝึกอบรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ ทางอีเมล์ ทางเว็บ ทางมือถือ เรามีแพลตฟอร์ม Phishing Simulate พร้อมบทเรียน การฝึกอบรม มากกว่า 30 โมดูล เป็นลักษณะการฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทย เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบัน
พรูฟพ้อย พีแซส เป็น ซอฟท์แวร์ SAAS ฝึกอบรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ ทางอีเมล์ ทางเว็บ ทางมือถือ เรามีแพลตฟอร์ม Phishing Simulate พร้อมบทเรียน การฝึกอบรม มากกว่า 30 โมดูล เป็นลักษณะการฝึกอบรมเชิงโต้ตอบ รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาไทย เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบัน