Resecurity
Insider Threat Protection
Resecurity เป็น ซอฟท์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยให้องค์กรของคุณ โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันข้อมูลที่รั่วไหล
จากการโจมตีของ Attacker การรู้เท่าทันข้อมูลสำคัญขององค์กรที่อาจหลุดไปยัง Darkweb อีกทั้งข่าวสารด้าน Cyber Security จากทุกมุมโลก รวมถึงเครื่องมือ TTPs ที่ Attactker เรียกใช้
 สำหรับฟีเจอร์เด่น ๆ ของ Resecurity อาทิเช่น ความสามารถในการะบุความเสี่ยงขององค์กรที่มาจาก Botnet, Darkweb, Data Breach(Risk Indicators) ,  
ความสามารถในการติดตามข้อมูลที่รั่วไหลในโลกของอินเตอร์เน็ตที่เราอาจทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ(Digital Footprint), โซลูชั่นสำหรับตรวจสอบช่องโหว่ขององค์กรทั้งทางด้านความปลอดภัย, ภาพลักษณ์, ทรัพย์สินทางปัญญา(Digital Assets)
Resecurity เป็น ซอฟท์แวร์ที่จะเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยให้องค์กรของคุณ โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันข้อมูลที่รั่วไหล
จากการโจมตีของ Attacker การรู้เท่าทันข้อมูลสำคัญขององค์กรที่อาจหลุดไปยัง Darkweb อีกทั้งข่าวสารด้าน Cyber Security จากทุกมุมโลก รวมถึงเครื่องมือ TTPs ที่ Attactker เรียกใช้
 สำหรับฟีเจอร์เด่น ๆ ของ Resecurity อาทิเช่น ความสามารถในการะบุความเสี่ยงขององค์กรที่มาจาก Botnet, Darkweb, Data Breach(Risk Indicators) ,  
ความสามารถในการติดตามข้อมูลที่รั่วไหลในโลกของอินเตอร์เน็ตที่เราอาจทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ(Digital Footprint), โซลูชั่นสำหรับตรวจสอบช่องโหว่ขององค์กรทั้งทางด้านความปลอดภัย, ภาพลักษณ์, ทรัพย์สินทางปัญญา(Digital Assets)