Products and Solutions

“ We provide IT security system needs with ranging
from a personal user, to small or large businesses ”

OUR SERVICES

“ We Secure Your Trust ”

การติดตั้ง และ ฝึกอบรม

ดำเนินการติดตั้งระบบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังจากการติดตั้งเราจะสนับสนุนคุณด้วยทีมฝึกอบรม เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ปัญหา และความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้การใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการตรวจสอบและแจ้งเตือน

จากการบังคับใช้กฎหมายของไทยและกฎระเบียบมาตรฐานของ GLBA, HIPPA, ITIL และอื่น ๆ INFOSEC เสนอบริการที่ดำเนินการด้าน Digital intelligence และการตรวจสอบบนอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และน่าสงสัยเกี่ยวกับองค์กรของคุณจากนั้นดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงและมีการแจ้งเตือนข้อมูลเหล่านี้ไปที่องค์กรของคุณ

บริการให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ โซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้องค์กรปลอดภัยจากภัยคุยคามทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดการข้อมูล , การบังคับใช้กฎหมาย , กฎระเบียบมาตรฐาน และ KPI

บริการบำรุงรักษา

บริการดูแลหลังการติดตั้งระบบ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ระบบกำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพ

การประเมินความปลอดภัย

ให้เราประเมินปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริการเฉพาะด้านบนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณ และการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบไอทีและกระบวนการทางธุรกิจของคุณรวมถึงแนะนำขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงของการโจมตีในอนาคต

บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่น (MSP)

บริการดูแลและให้คำปรึกษาโซลูชั่นที่เหมาะสมของระบบ Security โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อที่จะสามารถช่วยบริหารจัดการและใช้งานระบบ Security ต่างๆ ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • “ Here are several ways to contact us ”
  • IN CASE YOU NEED HELP

SUPPORT TIME

Please feel free to contact us
at our local time from
9.00 a.m. to 6.00 p.m.
Monday to Friday.

SUPPORT PHONE

Any questions or support?
We will arrange a call with an INFOSEC
advisor who specializes in
your exact question.
Please call : +66 2121 4458

SUPPORT MAIL

Representative will respond
to your email inquiry.
info@infosec.co.th